தமிழ் செய்திகள் | THATSTAMIL (தட்ஸ்தமிழ்) ➨ தமிழ் தகவல்களின் களஞ்சியம் (ஜோதிடம், ராசி பலன், இ-சேவை, தொல்பொருள் செய்திகள், திட்டங்கள், தமிழக மாவட்டங்கள், தமிழர்களின் வரலாறு, தமிழகத்தின் முக்கிய நிகழ்வுகள், மருத்துவம், சமையல்)

TNPSC Group1 Mains Aptitude Syllabus in Tamil and English

TNPSC Group1 Mains Aptitude Syllabus in Tamil and English

                         GENERAL APTITUDE & MENTAL ABILITY   (SSLC  STANDARD)

                                              கணிதம் மற்றும் அறிவுக்கூர்மை

1) Conversion of information to data –  கொடுக்கப்பட்டுள்ள தரவுகளை தகவலாக மாற்றுதல்.

2) Collection, compilation and  presentation of data – புள்ளிவிவரம் சேகரித்தல், வகைப்படுத்துதல் மற்றும் அட்டவணைப்படுத்துதல்.

3) Tables, Graphs, Diagrams –  வரைபடம் மற்றும் விளக்கப்படம்.

4) Parametric representation of data – தரவுகளின் அளவுரு  வளைவரைகள்.

5) Analytical interpretation of data – கொடுக்கப்பட்ட தகவல்களை பகுப்பாய்வு செய்தல்.

6) Percentage – சதவீதம்

7) Highest Common Factor (HCF) – மீப்பெரு பொதுவகுஎண் (மீ.பொ.வ) / (மீ.பெ.வ)

8) Lowest Common Multiple (LCM) – மீச்சிறு பொது மடங்கு (மீ.பொ.ம) / (மீ.சி.ம)

9) Ratio and Proportion – விகிதம் மற்றும் சரிவிகிதம்.

10) Simple interest – தனிவட்டி

11) Compound interest – கூட்டுவட்டி

12) Area – பரப்பளவு

13) Volume – கன அளவு

14) Time and Work – நேரம் மற்றும் வேலை.

15) Probability – நிகழ்தகவு

16) Information technology, Basic terms, Communications – தகவல் தொழில்நுட்பம் , அடிப்படை சொற்கள், தொடர்புகள்.

17) Application of Information and Communication Technology (ICT) – தகவல் தொடர்பு – தகவல் தொழில்நுட்பத்தின் பயன்பாடு.

18) Decision making and problem solving – முடிவெடுத்தல் மற்றும் பிரச்சனைகளை தீர்த்தல்.

19) Basics in Computers / Computer terminology – கணிப்பொறியின் அடிப்படை   மற்றும் அடிப்படைச் சொல்லாக்கம்.

thatstamil google news

                         

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

top articles

Related Articles

error: Content is protected !!