குரு பெயர்ச்சி பலன்கள் 2023 to 2024 மேஷம் ராசி முதல் மீனம் ராசி வரை

மேஷ ராசிக்கு ஜென்மத்தில் குரு வந்தால் குரு பகவானின் விசேஷ பார்வைகளால் உங்களுக்கு பூர்வ புண்ணிய ஸ்தானம் மற்றும் களத்திர ஸ்தானம் மற்றும் பித்ரு ஸ்தானம் போன்ற பாவகங்களில் நன்மை ஏற்படும்.

குரு பகவானின் விசேஷ பார்வைகளினால் உங்களது ராசிக்கு நாளாமிடமான சுகம் மற்றும் தாய் ஸ்தானம் மற்றும் ஆறாம் இடமான சத்ரு ரோக ஸ்தானம் மற்றும் எட்டாமிடமான ஆயுள் ஸ்தானம் ஆகியவை பலம் பெறும்.

குரு பகவானின் விசேஷ பார்வைகளால் உங்களது ராசிக்கு மூன்றாம் இடமான சகோதர ஸ்தானம் மற்றும் ஐந்தாம் இடமான புத்திர ஸ்தானம் மற்றும் ஏழாம் இடமான களத்திர ஸ்தானம் ஆகிய பாவகங்கள் நன்மை பெறும்.

குரு பகவானின் விசேஷ பார்வைகளால் உங்களது ராசிக்கு இரண்டாம் இடமான வாக்கு ஸ்தானம் மற்றும் நான்காம் இடமான மாத்ரு ஸ்தானம் மற்றும் ஆறாம் இடமான சத்ரு ரோக ஸ்தானம் ஆகிய பாவகங்களில் நன்மை ஏற்படும்.

சிம்ம ராசியினருக்கு தற்போது குரு பகவான் ஒன்பதாம் இடமான பாக்கியஸ்தானத்திற்கு செல்கிறார்.

குரு பகவானின் விசேஷப் பார்வைகளால் உங்கள் ராசிக்கு பன்னிரண்டாம் இடமான விரைய ஸ்தானம் மற்றும் இரண்டாம் இடமான வாக்கு ஸ்தானம் மற்றும் நான்காம் இடமான தாய் ஸ்தானங்களில் நன்மை ஏற்படும்.

குரு பகவானின் விசேஷ பார்வைகளால் உங்களது ராசிக்கு முறையே பதினோராம் இடம் லாப ஸ்தானம் மற்றும் மூன்றாம் இடம் தைரிய ஸ்தானம் மற்றும் ஒன்றாம் இடம் ஜென்ம ராசியில் நன்மைகள் ஏற்படும்.

குரு பகவானின் விசேஷப் பார்வைகளால் உங்கள் ராசிக்கு முறையே பத்தாம் இடத்திலும் மற்றும் இரண்டாம் இடத்திலும் மற்றும் 12ஆம் இடத்திலும் நன்மைகள் ஏற்படும்.

குரு பகவானின் விசேஷ பார்வைகளால் ஒன்பதாம் இடமான பாக்கியஸ்தானம் மற்றும் பதினோராம் இடமான லாப ஸ்தானம் மற்றும் ஜென்ம ராசிக்கும் நன்மைகள் ஏற்படும்.

குரு பகவானின் விசேஷப் பார்வைகளால் உங்களது ராசிக்கு முறையே எட்டாவது இடமான ஆயுள் ஸ்தானத்திலும் மற்றும் 10-ஆம் இடமான தொழில் ஸ்தானத்திலும் மற்றும் 12-ஆம் இடமான விரைய ஸ்தானத்திலும் நன்மைகள் ஏற்படும்.

கும்ப ராசியினருக்கு உங்கள் ராசிக்கு முறையே களத்திர ஸ்தானமான ஏழாம் இடத்திற்கும், பாக்கியஸ்தனமான ஒன்பதாம் இடத்திற்கும், பதினோராம் இடமான லாப ஸ்தானத்திற்கும் நன்மைகள் ஏற்படும்.

குரு பகவானின் விசேஷ பார்வைகளால் உங்களது ராசிக்கு முறையே ஆறாம் இடமான கடன், நோய் மற்றும் எட்டாமிடமான ஆயுள் ஸ்தானம் மற்றும் பத்தாமிடமான தொழில் ஸ்தானம் ஆகியவைகளில் நன்மைகள் ஏற்படும்.