பல்லி விழும் பலன்கள் பற்றி உங்களுக்கு தெரியுமா?

Palli Vilum Palan in Tamil

பல்லி விழும் பலன் உண்மையா?

பல்லி விழும் பலன் எத்தனை நாட்கள் இருக்கும்?

பல்லி விழும் பலன் ஆண்களுக்கு மற்றும் பெண்களுக்கு ஒரே மாதிரியாக இருக்குமா?

பல்லி விழும் பலன்களைப் பற்றி பஞ்சாங்கம் என்ன சொல்கிறது ?

பத்து திக்கில் பல்லி சொல்லுக்கு என்ன பலன் ?